Právo spotřebitelů na odstoupení

(Spotřebitelem je jakákoli fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který není převážně obchodní ani nezávislou profesní činností.)

Storno podmínky

Právo na odstoupení

Máte právo odstoupit od této smlouvy do jednoho měsíce bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení je jeden měsíc ode dne

- na kterém jste vy nebo vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, zboží převzala nebo převzala, za předpokladu, že jste si objednali jedno nebo více zboží v rámci jednotné objednávky a tyto jsou nebo jsou rovnoměrně doručeno. být;

- na kterém jste vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není přepravcem, převzala nebo převzala poslední zboží za předpokladu, že jste si objednali více zboží v rámci jedné objednávky a tyto jsou dodávány samostatně;

Chcete -li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte (ViniGrandi GmbH, Parkallee 14, 14974 Ludwigsfelde, telefonní číslo: +4933785238583, e -mailová adresa: vini@vinigrandi.de) prostřednictvím jasné prohlášení (např. dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení, ale není to povinné.

Aby byla dodržena lhůta pro výběr, stačí, když odešlete oznámení o tom, že uplatňujete své právo na odstoupení, než uplyne lhůta pro výběr.

Důsledky odstoupení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, poskytneme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají ze skutečnosti, že používáte jiný typ doručení, než jaký byl nabízen námi jsme zvolili nejlevnější standardní dodávku), která má být vrácena okamžitě a nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem zrušení této smlouvy. Pro tuto splátku použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; V žádném případě vám za tuto splátku nebudou účtovány žádné poplatky.

Můžeme odmítnout vrácení platby, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat okamžitě a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud odešlete zboží před uplynutím lhůty 14 dnů.

Náklady na vrácení zboží neseme my.

Za jakoukoli ztrátu hodnoty zboží musíte zaplatit pouze tehdy, je -li tato ztráta hodnoty způsobena manipulací se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Důvody pro vyloučení nebo vypršení platnosti

Právo na odstoupení se nevztahuje na smlouvy

- pro dodání zboží, které není prefabrikátem a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je jasně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele;

- pro dodání zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum spotřeby by bylo rychle překročeno;

- pro dodávky alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána při uzavření smlouvy, ale které mohou být dodány nejdříve 30 dnů po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výkyvech na trhu na které podnikatel nemá žádný vliv;

- pro doručování novin, časopisů nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném.

Právo na odstoupení od smlouvy předčasně zaniká

- pro dodání zapečetěného zboží, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla jeho pečeť po dodání odstraněna;

- pro dodání zboží, pokud bylo vzhledem k jeho povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím;

- pro doručování zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla pečeť po dodání odstraněna.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete zrušit smlouvu, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.)

- ViniGrandi GmbH, Parkallee 14, 14974 Ludwigsfelde, e -mailová adresa: vini@vinigrandi.de:

- Já / my (*) tímto rušíme smlouvu uzavřenou mnou / námi (*) na nákup následujícího zboží (*) /

poskytování následující služby (*)

- Objednáno dne (*) / přijato dne (*)

- Jméno spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze při oznámení na papíře)

- datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Produkt přidán do seznamu přání